ห้องสัมมนา จามจุรี
ห้องสัมมนา จามจุรี
ห้องสัมมนา จามจุรี
ห้องสัมมนา จามจุรี
ห้องสัมมนา จามจุรี

ห้องสัมมนา จามจุรี

JAMJUREE ROOM 30 - 80 people

Seating Format People (persons)
THEATRE 80
CLASS ROOM 60
U-SHAPE 30