ห้องสัมมนา อาคารนันทา
ห้องสัมมนา อาคารนันทา
ห้องสัมมนา อาคารนันทา
ห้องสัมมนา อาคารนันทา
ห้องสัมมนา อาคารนันทา

ห้องสัมมนา อาคารนันทา

NANTHA HALL 50 - 400 people

ห้องสัมมนานันทา A&B //ขนาดห้อง กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร และยาว 5 ยาว
Seating Format People (persons)
THEATRE 190
CLASS ROOM 100
U-SHAPE 50
ห้องสัมมนานันทา AB // ขนาดห้อง กว้าง 18 เมตร ยาว 24 เมตร และสูง 5 เมตร
Seating Format People (persons)
THEATRE 400
CLASS ROOM 250
U-SHAPE 90