ห้องสัมมนา ริมบึง
ห้องสัมมนา ริมบึง
ห้องสัมมนา ริมบึง
ห้องสัมมนา ริมบึง
ห้องสัมมนา ริมบึง
ห้องสัมมนา ริมบึง
ห้องสัมมนา ริมบึง

ห้องสัมมนา ริมบึง

Rimbueng hall 1 50 - 330 people

ห้องสัมมนาริมบึง 1  : 50 - 330 people Room Size: width 9.5 meters Length 13.5 meters and height 5.5 meters
Seating Format People (persons)
THEATRE 160
CLASS ROOM 80
U-SHAPE 50
ห้องสัมมนาริมบึง 2 : 60 - 330 people Room Size: width 13.50 meters Length 19.50 meters and height 5.5 meters
Seating Format People (persons)
THEATRE 330
CLASS ROOM 200
U-SHAPE 60
ห้องสัมมนาริมบึง 3 : 60 - 190 people Room Size: width 9.5 meters Length 19 meters and height 3 meters
Seating Format People (persons)
THEATRE 190
CLASS ROOM 120
U-SHAPE 60