วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร บริเวณวัดมีศูนย์การเรียนรู้อยู่โดยรอบและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับเป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์และเป็นวัดในพระองค์อีกด้วย (Cr. www.pattaya.co.th)